ZASADY I WARUNKI

rezerwacji terminu przymiarki, przymiarki towaru ze stylistką ślubną,
konsultacji i przymiarki towaru z projektantem, zamówienia towaru,
przymiarki zamówionego towaru, dopasowania towaru i odbioru towaru (zwane dalej „regulaminem”)

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1 Niniejszy regulamin określa rodzaj, zakres, warunki i zasady dokonywania, anulowania, zmiany i rozliczania rezerwacji w Atelier terminu przymiarki sukni ślubnych ze stylistką ślubną oraz konsultacji i przymiarki sukni ślubnych i innych towarów z projektantem marki TOM SÉBASTIEN, pod adresem internetowym https://tomsebastien.setmore.com oraz za pośrednictwem https://tomsebastien.pl i https://tomsebastien.com w ramach świadczonych usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę/Sprzedawcę. Niniejszy regulamin określa również rodzaj, zakres, warunki i zasady dokonywania rezerwacji terminu przymiarki poza wyżej wymienionym systemem rezerwacyjnym w celu zamówienia sukni ślubnej, welonu, trenu i innych towarów, jak również przymiarki towaru, dopasowania towaru oraz odbioru towaru.

1.2 Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców.

1.3 Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez system rezerwacyjny terminu przymiarki oraz konsultacji i przymiarki w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest Usługodawca/Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie oraz w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie internetowej https://tomsebastien.pl i https://tomsebastien.com. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz praw osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

1.4 Korzystanie z systemu rezerwacji terminu przymiarki oraz konsultacji i przymiarki jest dobrowolne. Podobnie, związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z systemu rezerwacji przymiarki oraz konsultacji i przymiarki jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności, tj. zawarcie umowy w zakresie rezerwacji terminu przymiarki oraz/lub konsultacji i przymiarki.

1.5 Definicje
1.5.1 Regulamin
 – niniejsze zasady i warunki rezerwacji w Atelier przymiarki sukni ślubnych ze stylistką ślubną oraz konsultacji i przymiarki sukni ślubnych z projektantem marki TOM SÉBASTIEN.
1.5.2 System rezerwacji – system rezerwacji terminu przymiarki sukni ślubnych ze stylistką ślubną oraz konsultacji i przymiarki sukni ślubnych z projektantem marki TOM SÉBASTIEN dostępny pod adresem internetowym https://tomsebastien.setmore.com oraz za pośrednictwem https://tomsebastien.pl i https://tomsebastien.com.
1.5.3 Klient:
1.5.3.1 
osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę w zakresie przymiarki oraz/lub konsultacji i przymiarki;
1.5.3.2 osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę w zakresie przymiarki oraz/lub konsultacji i przymiarki.
1.5.4 Usługodawca, Sprzedawca – Tom Sebastien Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefosławiu przy ul. Geodetów 23C/35, kod 05-509 Piaseczno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000646820.
1.5.5 Atelier – salon sukni ślubnych TOM SÉBASTIEN świadczący usługi przymiarki sukni ślubnych oraz konsultacji i przymiarki sukni ślubnych z projektantem, usytuowany pod adresem Al. Jana Pawła II 36, 00-141 Warszawa.
1.5.6 Formularz rezerwacji terminu – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w systemie rezerwacji umożliwiający dokonanie rezerwacji terminu przymiarki oraz konsultacji i przymiarki, w szczególności poprzez określenie warunków umowy.
1.5.7 Usługa – dostępna w systemie rezerwacji przymiarka sukni ślubnych ze stylistką ślubną oraz konsultacja i przymiarka sukni ślubnych z projektantem marki TOM SÉBASTIEN.
1.5.8 Umowa – umowa rezerwacji terminu przymiarki sukni ślubnych ze stylistką ślubną oraz konsultacji i przymiarki sukni ślubnych z projektantem marki TOM SÉBASTIEN w Atelier.
1.5.9 Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz usługobiorcy za pośrednictwem systemu rezerwacji.
1.5.10 Usługobiorca:
1.5.10.1 
osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych korzystająca lub zamierzająca korzystać z usługi elektronicznej;
1.5.10.2 osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca lub zamierzająca korzystać z usługi elektronicznej.
1.5.11 Przymiarka – przymiarka sukni ślubnych ze stylistką ślubną w Atelier.
1.5.12 Konsultacja i przymiarka – konsultacja i przymiarka sukni ślubnych z projektantem marki TOM SÉBASTIEN w Atelier.
1.5.13 Termin przymiarki – termin rezerwacji przymiarki sukni ślubnych ze stylistką ślubną w Atelier.
1.5.14 Termin konsultacji i przymiarki – termin rezerwacji konsultacji i przymiarki sukni ślubnych z projektantem marki TOM SÉBASTIEN w Atelier.
1.5.15 Rezerwacja terminu przymiarki – oświadczenie woli Klienta za pomocą systemu rezerwacji zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży usługi przymiarki z Usługodawcą.
1.5.16 Rezerwacja terminu konsultacji i przymiarki – oświadczenie woli Klienta za pomocą systemu rezerwacji zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży usługi konsultacji i przymiarki z Usługodawcą.
1.5.17 Rezerwacja terminu – należy przez to rozumiem rezerwację terminu przymiarki oraz rezerwację terminu konsultacji i przymiarki.
1.5.18 Towar – należy przez to rozumieć: suknię ślubną, suknię wieczorową, welon, tren, szlafrok, wszelkiego rodzaju rękawki i rękawy i inne towary będące w sprzedaży Usługodawcy/Sprzedawcy.
1.5.19 Dopasowanie – dopasowanie zamówionej sukni ślubnej w Atelier Tom Sebastien, jeżeli wymiary klienta nie uległy zmianie lub uległy zmianie ale nie więcej niż 4 cm w którymkolwiek z obwodów ciała (nad biustem, w biuście, pod biustem, w talii lub w biodrach) względem wymiarów z zamówienia pierwotnego.
1.5.20 Zwężenie – zwężenie zamówionej sukni ślubnej w Atelier Tom Sebastien, jeżeli wymiary klienta zmniejszyły się o więcej niż 4 cm w którymkolwiek z obwodów ciała (nad biustem, w biuście, pod biustem, w talii lub w biodrach) względem wymiarów z zamówienia pierwotnego.
1.5.21 Poszerzenie – poszerzenie zamówionej sukni ślubnej w Atelier Tom Sebastien, jeżeli wymiary klienta zwiększyły się o więcej niż 4 cm w którymkolwiek z obwodów ciała (nad biustem, w biuście, pod biustem, w talii lub w biodrach) względem wymiarów z zamówienia pierwotnego.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SYSTEMIE REZERWACJI

2.1 W systemie rezerwacji dostępne są następujące usługi elektroniczne: rezerwacja terminu przymiarki sukni ślubnej ze stylistką ślubną, rezerwacja terminu konsultacji i przymiarki sukni ślubnych z projektantem, realizowane poprzez formularz rezerwacji terminu.

2.2 Formularz rezerwacji terminu – korzystanie z formularza rezerwacji terminu rozpoczyna się z momentem wybrania rodzaju dostępnej usługi w systemie rezerwacji. Następnie Klient dokonuje wyboru daty i godziny usługi. W kolejnym kroku Klient wypełnia formularz rezerwacji podając m.in. imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu, planowaną datę ślubu oraz zaznacza jeżeli zgadza się z zasadami rezygnacji, po czym wybiera przycisk „Kontynuuj”. Następnie Klient wprowadza dane dotyczące płatności za wybrane usługi oraz zaznacza czy chce otrzymać przypomnienie drogą e-mail o planowanej przymiarce oraz/lub konsultacji i przymiarce. Po potwierdzeniu przez system rezerwacji prawidłowości wpisanych danych płatniczych, system wyśle drogą e-mail potwierdzenie rezerwacji terminu przymiarki oraz/lub konsultacji i przymiarki na adres e-mail podany we wcześniejszych krokach. Potwierdzenie prawidłowo dokonanej rezerwacji wyświetli się również na stronie internetowej https://tomsebastien.pl, https://tomsebastien.com lub https://tomsebastien.setmore.com.

2.3 Usługa rezerwacji terminu przymiarki oraz rezerwacji terminu konsultacji i przymiarki ma charakter jednorazowy i ulega zamówieniu z chwilą zapłaty za pośrednictwem systemu rezerwacji.

2.4 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
2.4.1 komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
2.4.2 dostęp do poczty elektronicznej;
2.4.3 przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrom w wersji 23.0 i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej;
2.4.4 zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768;
2.4.5 włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi javascrip.

2.5 Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z systemu rezerwacji w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY REZERWACJI TERMINU PRZYMIARKI ORAZ KONSULTACJI I PRZYMIARKI

3.1 Zawarcie umowy rezerwacji terminu przymiarki oraz konsultacji i przymiarki między Klientem a Sprzedawcą/Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta rezerwacji za pomocą formularza rezerwacji terminu w systemie rezerwacyjnym zgodnie z pkt. 2.2 regulaminu.
3.1.1 Klient dokonując rezerwacji terminu przymiarki lub konsultacji i przymiarki w Atelier przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że dostępne do przymiarki suknie ślubne są w rozmiarze nie większym niż 36 (tj. obwód w biuście nie większy niż 85cm, obwód w talii nie większy niż 66cm, obwód w biodrach nie większy niż 90cm).
3.1.2 Klient dokonując rezerwacji terminu przymiarki lub konsultacji i przymiarki przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że nie wszystkie modele sukni ślubnych mogą być dostępne do fizycznej przymiarki w Atelier na zarezerwowany przez Klienta termin przymiarki oraz konsultacji i przymiarki.
3.1.2.1 Klient dokonując rezerwacji terminu przymiarki oraz konsultacji i przymiarki w celu fizycznego przymierzenia konkretnego modelu sukni ślubnej, zobowiązany jest do wpisania w rubryce “Komentarze (Opcjonalnie)” podczas rezerwacji terminu przymiarki lub konsultacji i przymiarki nazw modeli sukni ślubnych które chciałby przymierzyć, aby Atelier mogło wcześniej przygotować modele sukni ślubnych do przymiarki.
3.1.2.3 W celu przygotowania sukni ślubnych o których mowa w punkcie 3.1.1.1 regulaminu, rezerwacja terminu przymiarki lub konsultacji i przymiarki powinna być wykonana conajmniej 14 dni przed planowanym spotkaniem, aby Atelier miał czas na przygotowanie konkretnych sukni ślubnej z uwzględnieniem punktu 3.1.1 regulaminu.

3.2 Cena usługi uwidoczniona jest na stronie systemu rezerwacji, podana jest w złotych polskich i zawiera podatki.

3.3 Klient jest informowany o cenie usługi oraz czasie trwania usługi na stronie systemu rezerwacji w trakcie rezerwacji terminu przymiarki oraz konsultacji i przymiarki, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową.

3.4 Procedura zawarcia umowy w systemie rezerwacji dokonywana jest przez Klienta za pomocą formularza rezerwacji terminu.

3.5 Zawarcie umowy pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą/Usługodawcą następuje po uprzednim dokonaniu przez Klienta rezerwacji terminu przymiarki oraz/lub terminu konsultacji i przymiarki w systemie rezerwacji zgodnie z pkt. 2.2 regulaminu.

3.6 Po dokonaniu rezerwacji terminu przez Klienta, Sprzedawca/Usługodawca niezwłocznie potwierdza dokonanie rezerwacji. Potwierdzenie dokonania rezerwacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę/Usługodawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania rezerwacji terminu adres poczty elektronicznej Klienta. Z chwilą otrzymania przez klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa między Klientem, a Sprzedawcą/Usługodawcą.

3.7 Klient dokonując rezerwacji terminu przymiarki lub konsultacji i przymiarki, w tym również w celu zamówienia sukni ślubnej, welonu lub trenu powinien uwzględnić czas niezbędny na realizację sukni ślubnej, welonu, trenu lub innego towaru. 
3.7.1 Na każdy miesiąc kalendarzowy Usługodawca przyjmuje ograniczoną ilość zamówień sukni ślubnych i ich dopasowań.
3.7.2 Podczas zamówienia sukni ślubnej, w tym również podczas zamówienia sukni ślubnej w trakcie trwającej epidemii, pandemii lub stanu epidemiologicznego, Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku przełożenia daty ślubu zobowiązany będzie do odbycia przymiarek dopasowania sukni ślubnej i jej odbioru zgodnie z terminami wskazanymi w zamówieniu.
3.7.2.1 Zamówienie sukni ślubnej i innych towarów dokonywane jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej. Wszelkie ustalenia w zakresie zamówionej sukni ślubnej i innych towarów muszą być zawarte w zamówieniu w formie pisemnej. Ustalenia zawarte w formie ustnej, w tym również swobodna rozmowa Klienta z konsultantem, nie są wiążące dla żadnej ze stron zamówienia, tj. nie jest wiążące dla Klienta, jak również nie jest wiążące dla Usługodawcy/Sprzedawcy. Usługodawca/Sprzedawca nie przyjmuje ustaleń w formie ustnej, telefonicznej, wiadomości email oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych (tj. Facebooka, Instagrama, TikToka, Pinteresta i inne social media).
3.7.2.2 Wszelkie zmiany warunków zamówienia sukni ślubnej i innych towarów wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu lub protokołu z przymiarki.
3.7.2.2.1 Usługodawca/Sprzedawca nie wprowadza zmian w projektach sukni ślubnych Tom Sebastien.
3.7.2.3 Usługodawca/Sprzedawca prowadzi sprzedaż sukni ślubnych, welonów, trenów i innych towarów tylko i wyłącznie w sprzedaży stacjonarnej w Atlier Tom Sebastien. Usługodawca/Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży sukni ślubnych, welonów, trenów i innych towarów za pośrednictwem internetu, telefonu, w tym również nie prowadzi sprzedaży za pośrednictwem wiadomości email oraz mediów społecznościowych (tj. Facebooka, Instagrama, TikToka, Pinteresta i inne social media). Wszelkie informacje udzielane za pośrednictwem wiadomości email, telefonicznie oraz mediów społecznościowych (tj. Facebooka, Instagrama, TikToka, Pinteresta i inne social media) nie są wiążące dla żadnej ze stron.
3.7.2.3.1 Usługodawca/Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży gotowych sukni ślubnych, welonów, trenów i innych towarów.
3.7.2.4 Usługodawca/Sprzedawca nie prowadzi rezerwacji na zakup sukni ślubnych, welonów, trenów i innych towarów w proponowanych ofertach. Usługodawca/Sprzedawca prowadzi jedynie rezerwację na termin przymiarki sukni ślubnej lub konsultacji i przymiarki sukni ślubnej w systemie rezerwacyjnym.
3.7.3 Podczas zamówienia sukni ślubnej, w tym również podczas zamówienia sukni ślubnej w trakcie trwającej epidemii, pandemii lub stanu epidemiologicznego, Klient przyjmuje do wiadomości, że przymiarka zamówieniowej sukni ślubnej w celu jej dopasowania odbywa się nie wcześniej niż miesiąc przed planowaną datą ślubu z zamówienia pierwotnego.
3.7.3.1 Przymiarki zamówionych sukni ślubnych w celu ich dopasowania oraz odbiory gotowych sukni ślubnych odbywają się od poniedziałku do czwartku w godzinach od 11:00 do 16:00.
3.7.3.2 W przypadku rezygnacji Klienta z dopasowania sukni ślubnej u Usługodawcy/Sprzedawcy zgodnie z umową zamówionej sukni ślubnej lub innych towarów, Usługodawca/Sprzedawca nie ponosi żadnych kosztów wynikających z rezygnacji Klienta z dopasowania sukni ślubnej przez Usługodawcę/Sprzedawcę.
3.7.3.3. W przypadku rezygnacji Klienta z dopasowania sukni ślubnej u Usługodawcy/Sprzedawcy zgodnie z umową zamówionej sukni ślubnej lub innych towarów, Klientowi nie przysługuje upust w zamówionej sukni ślubnej lub innym towarze.
3.7.4 Klient dokonując rezerwacji terminu przymiarki lub konsultacji i przymiarki celem zamówienia sukni ślubnej przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Usługodawca/Sprzedawca nie wprowadza przeróbek do zamawianych i zamówionych projektów sukni ślubnych marki Tom Sebastien. Wszelkie przeróbki sukni ślubnej Klient dokonuje we własnym zakresie i na własny koszt po wcześniejszym odbiorze towaru od Usługodawcy/Sprzedawcy.
3.7.4.1. Usługodawca/Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przeróbki sukni ślubnej i innych towarów wykonane przez Klienta lub na jego zlecenie. Przeróbki sukni ślubnej i innych towarów wykonywane poza pracownią Usługodawcy/Sprzedawcy wykonywane przez Klienta lub na jego zlecenie, powodują unieważnienie warunków gwarancji na zakupioną suknię ślubną i inne towaru.
3.7.4.2. Klient traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji, w przypadku stwierdzenia lub dokonania dopasowania towaru (w tym sukni ślubnej) poza pracownią Usługodawcy/Sprzedawcy.
3.7.4.3. Klient traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji, w przypadku stwierdzenia lub dokonania zmian konstrukcyjnych towaru (w tym sukni ślubnej) poza pracownią Usługodawcy/Sprzedawcy.
3.7.4.4. Gwarancja może nie mieć zastosowania w sytuacji, gdy towar używany jest do celów przemysłowych, komercyjnych lub innych niezgodnych z przeznaczeniem.
3.7.5 Klient dokonując rezerwacji terminu przymiarki lub konsultacji i przymiarki celem zamówienia sukni ślubnej przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że po zamówieniu sukni ślubnej, Klient może skorzystać z dodatkowych usług w zakresie:
3.7.5.1 Jedna dodatkowa poprawka krawiecka sukni ślubnej w cenie od 1500 zł (słownie: jeden tysiąc złotych zero groszy). Usługodawca/Sprzedawca w cenie zamówionej sukni ślubnej gwarantuje Klientowi dwie bezpłatne przymiarki gotowej sukni ślubnej oraz jedną bezpłatną poprawkę krawiecką sukni ślubnej w zakresie skrócenia i zwężenia. Każda dodatkowa poprawka krawiecka sukni ślubnej jest płatna od 1500 zł (słownie: jeden tysiąc złotych zero groszy) i nie jest objęta zamówieniem sukni ślubnej. Usługodawca/Sprzedawca nie dokona dopasowania gotowej sukni ślubnej z gorsetem, jeżeli Klient dokona operacji biustu po zamówieniu sukni ślubnej i zdjęciu wymiarów.
3.7.5.1.1 W przypadku, jeżeli Klient dokonania operacji plastycznej po zamówieniu sukni ślubnej i zdjęciu wymiarów, Klient może skorzystać z dodatkowej usługi uszycia nowego gorsetu w cenie wynoszącej 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) ceny zamówionej sukni ślubnej, tylko i wyłącznie w sytuacji jeżeli Usługodawca/Sprzedawca potwierdzi możliwość wykonania nowego gorsetu. Usługodawca/Sprzedawca na wykonanie nowego gorsetu potrzebuje minimum 6 miesięcy. Usługodawca/Sprzedawca oferuje w gorsetach jedynie miseczki w rozmiarze AA (0), A (1), B (2) i C (3).
3.7.5.1.1.1 Podczas zamówienia sukni ślubnej z gorsetem Klient dokonuje ostatecznego wyboru rozmiaru miseczki gorsetu w sukni ślubnej jaki ma być użyty do wykonania gorsetu. Wyboru miseczki Klient dokonuje na podstawie przymiarki gorsetów z różnymi rozmiarami miseczek. Usługodawca/Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wybór rozmiaru miseczki w gorsecie sukni ślubnej przez Klienta.
3.7.5.1.2 W przypadku jeżeli Klient posiada wadę sylwetki, niedoskonałości sylwetki, niesymetryczność sylwetki, krzywiznę ciała lub deformację ciała, Usługodawca/Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności jak suknia ślubna ułoży się na ciele, sylwetce Klienta.
3.7.5.2 Dokonując zamówienia sukni ślubnej z gorsetem, Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że gorset w zamówionej sukni ślubnej nie będzie podnosił biustu Klienta.
3.7.5.2.1 W przypadku kiedy Klient zamówi lub podczas przymiarki sukni ślubnej będzie montował lub chciał zamontować dodatkowe wkładki pushup w gorsecie, przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że dodatkowe wkładki pushup w gorsecie będą powodować deformację gorsetu sukni ślubnej. Usługodawca/Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za montowanie dodatkowych wkładek pushup w gorsecie sukni ślubnej.
3.7.5.3 Dokonując zamówienia sukni ślubnej z trenem, Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w przypadku zdecydowania się Klienta na podpięcie trenu, niniejszy tren w sukni ślubnej może się odpinać w różnych sytuacjach.
3.7.5.4 Przechowanie gotowej sukni ślubnej przez Usługodawcę/Sprzedawcę w cenie 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych zero groszy) za każdy rozpoczęty miesiąc przechowania po wcześniejszym potwierdzeniu możliwości przechowania przez Usługodawcę/Sprzedawcę. Podczas zamówienia sukni ślubnej Klient zobowiązuje się do odbioru przedmiotu zamówienia/umowy, tj.  m.in. sukni ślubnej, welonu, trenu itd., w terminie ustalonym między stronami podczas zawarcia zamówienia. Po upływie terminu odbioru przedmiotu zamówienia/umowy Klient może skorzystać z dodatkowej usługi w zakresie przechowania gotowej sukni ślubnej przez Usługodawcę/Sprzedawcę (w cenie 150,00 zł za każdy rozpoczęty miesiąc przechowania sukni ślubnej), po wcześniejszym potwierdzeniu przez Usługodawcę/Sprzedawcę możliwości przechowania gotowej sukni ślubnej.

3.8 Klient dokonując rezerwacji terminu przymiarki lub konsultacji i przymiarki celem zamówienia sukni ślubnej przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że podczas zamówienia sukni ślubnej Usługodawca/Sprzedawca dokona zdjęcia faktycznych wymiarów ciała Klienta, na które zostanie wykonana zamówiona suknia ślubna, a niniejsze wymiary zostaną sprawdzone i zaakceptowane przez Klienta.
3.8.1 Usługodawca/Sprzedawca wykona zamówioną suknię ślubną na wymiary zdjęte podczas zamówienia zgodnie z punktem 3.8 niniejszego regulaminu.
3.8.2 Klient potwierdza i zobowiązuje się, że nie będzie zmieniał wymiarów swoje sylwetki o więcej niż 4 cm w którymkolwiek z obwodów ciała względem wymiarów z zamówienia pierwotnego.
3.8.3 W przypadku zmiany wymiarów Klienta o więcej niż 4 cm względem wymiarów zdjętych podczas zamówienia sukni ślubnej (zamówienia pierwotnego), Klient może skorzystać z dodatkowej usługi zwężenia lub poszerzenia sukni ślubnej w kwocie od 1500,00 zł (słowienie: od jeden tysiąc pięćset złotych zero groszy). Ostateczna kwota wyceniona zostanie podczas spotkania w Atelier z Klientem (Panną Młodą) po zapoznaniu się przez Usługodawcę/Sprzedawcę z zakresem prac jakie będzie stanie dodatkowo wykonać. Niniejsza usługa dotyczy tylko jednorazowego zwężenia lub poszerzenia sukni ślubnej.
3.8.4 Przy odbiorze sukni ślubnej, Klient zobowiązany jest do przymiarki sukni ślubnej po dopasowaniu, w celu sprawdzenia dopasowania sukni ślubnej do sylwetki Klienta. Jeżeli Klient rezygnuje z przymiarki sukni ślubnej przy odbiorze po dopasowaniu lub decyduje się na wysyłkę sukni ślubnej, Usługodawca/Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za dopasowanie sukni ślubnej do sylwetki Klienta.

3.9  Klient dokonując rezerwacji terminu przymiarki lub konsultacji i przymiarki przyjmuje do wiadomości, że podczas całego czasu trwania przymiarki lub konsultacji i przymiarki uczestniczyć może Klient (Panna Młoda) i maksymalnie dwie osoby towarzyszące na terenie całego Atelier.

3.10 W poniedziałek od godziny 16:00, we wtorek od godziny 16:00, w środę od godziny 16:00, w czwartek od godziny 16:00, cały dzień w piątek oraz cały dzień w sobotę Klient nie może zarezerwować drugiej i kolejnej godziny przymiarki lub konsultacji i przymiarki w tym samym dniu.
3.10.1 Przy rezerwacji w tym samym dniu drugiej i kolejnej godziny przymiarki w terminie wskazanym w punkcie 3.9 regulaminu, Sprzedawca/Usługodawca dokona anulowania drugiej i kolejnej godziny przymiarki lub konsultacji i przymiarki dokonując zwrotu wpłaconej kwoty na kartę Klientka, którą dokonano rezerwacji, bez wcześniejszego poinformowania Klienta o niniejszym zdarzeniu.
3.10.2 Jednego dnia nie można zarezerwować więcej niż do dwóch godzin przymiarki z zastrzeżeniem punktu 3.9, 3.10 i 3.10.1 regulaminu.

3.11 Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawierającej Umowę następuje poprzez udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie https://tomsebastien.com i https://tomsebastien.pl oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail o której mowa w pkt. 3.6 regulaminu.

4. SPOSÓB PŁATNOŚCI ZA USŁUGI

4.1 Sprzedawca/Usługodawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu umowy:
4.1.1 Płatności kartą płatniczą i kredytową realizowane są za pośrednictwem serwisu stripe.com.
4.1.1.1 Obsługę płatności elektronicznych kartą płatnicza i kredytową prowadzi stripe.com – Stripe Inc z siedzibą pod adresem 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, United States.
4.1.1.2 Do każdej płatności wystawiany jest paragon fiskalny, który Klient może odebrać w Atelier.
4.1.1.2.1 Jeżeli Klient chce wystawienia faktury za przymiarkę lub konsultację i przymiarkę, zobowiązany jest podczas rezerwacji terminu przymiarki lub konsultacji i przymiarki do wpisania w rubryce “Komentarze (Opcjonalnie)” numeru NIP, w celu wprowadzenia na paragonie w związku z art. 106b ust. 5 i art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT.
4.1.2 Płatność gotówką realizowana osobiście w Atelier.
4.1.2.1 Podczas płatności gotówką w Atelier, rezerwacji terminu należy dokonać bezpośrednio w Atelier minimum 7 dni przed planowanym terminem przymiarki.

5. KOSZT I SPOSÓB REZERWACJI TERMINU

5.1 Koszt przymiarki sukni ślubnych ze stylistką ślubną oraz konsultacji i przymiarki sukni ślubnych z projektantem jest odpłatny.

5.2 Przymiarkę oraz konsultację i przymiarkę Sprzedawca/Usługodawca realizuje z Klientem którego imię i nazwisko zostało wymienione w formularzu rezerwacji i nie może zostać przeniesiona na inne osoby.
5.2.1 Na jeden wolny w systemie rezerwacyjnym termin przymiarki oraz konsultacji i przymiarki zapisać może się tylko i wyłącznie jeden Klient (osoba fizyczna).
5.2.2 W ciągu jednego zarezerwowanego terminu przymiarka sukni ślubnych ze stylistką nie może być dzielona pomiędzy dwie i/lub więcej Klientów (osób fizycznych).
5.2.3 W ciągu jednego zarezerwowanego terminu konsultacja i przymiarka sukni ślubnych z projektantem nie może być dzielona pomiędzy dwie i/lub więcej Klientów (osób fizycznych).

5.3 Koszt przymiarki sukni ślubnych ze stylistka ślubną będzie odjęty od ceny zamawianej sukni ślubnej podczas podpisywania zamówienia na suknię ślubną, jeżeli zamówienie na suknię ślubną zostanie zawarte (podpisane) w terminie 1 (jednego) miesiąca od przymiarki sukni ślubnych ze stylistką ślubną w Atelier.

5.4 Koszt przymiarki sukni ślubnych ze stylistką ślubną nie będzie odjęty od ceny zamówienia po upływie 1 (jednego) miesiąca od terminu przymiarki w Atelier.

5.5 Koszt przymiarki sukni ślubnych ze stylistką ślubną nie może zostać przeniesiony na inną osobę niż wymieniona w formularzu rezerwacji terminu przymiarki oraz rezerwacji terminu konsultacji i przymiarki.

5.6 Od ceny zamawianej sukni ślubnej nie może być odjęta kwota przymiarki jeżeli przymiarka miała miejsce z inną osobą niż osoba dla której lub która zamawia suknię ślubną.

5.7 Koszt konsultacji i przymiarki sukni ślubnych z projektantem marki TOM SÉBASTIEN nie jest odejmowany od ceny zamawianej sukni ślubnej podczas podpisywania zamówienia.
5.7.1 Koszt przymiarki sukni ślubnych ze stylistką nie jest odejmowany od ceny sukni ślubnej, po zamówieniu sukni ślubnej w Atelier. w tym również podczas płatności końcowej.
5.7.2 Koszt przymiarki trenu i welonu ze stylistką nie jest odejmowany od ceny welonu gładkiego zamówionego w terminie 1 (jednego) miesiąca od terminu przymiarki w Atelier.

5.8 Konsultacja i przymiarka sukni ślubnych z projektantem marki TOM SÉBASTIEN nie stanowi projektu indywidualnego sukni ślubnej oraz projektu indywidualnego innych części i elementów ubioru. Projekt indywidualny sukni ślubnej oraz innych części i elementów ubioru jest usługą, która nie jest dostępna w systemie rezerwacji.

5.9 Przymiarka sukni ślubnej ze stylistką ślubną oraz konsultacja i przymiarka sukni ślubnych z projektantem odbywają się w Atelier TOM SÉBASTIEN usytuowanym pod adresem Al. Jana Pawła II 36, 00-141 Warszawa.

6. ANULOWANIE ORAZ REZYGNACJA Z ZAREZERWOWANEGO TERMINU PRZYMIARKI ORAZ KONSULTACJI I PRZYMIARKI

6.1 Termin przymiarki sukni ślubnych ze stylistką ślubną oraz konsultacji i przymiarki sukni ślubnych z projektantem nie może zostać anulowany ani zmieniony na 1 (jeden) tydzień i mniej przed umówioną wizytą.
6.1.1 Klient dokonując rezerwacji terminu przymiarki zobowiązany jest uwzględnić minimalny czas na realizację sukni ślubnej, welonu, trenu lub innego towaru, który chce zamówić. Minimalny czas realizacji sukni ślubnej wynosi 8-9 miesięcy, welonu z koronką 3 miesiące, welonu gładkiego 1 miesiąc.
6.1.2 W przypadku blokowania przez Klienta terminu przymiarki sukni ślubnych ze stylistką ślubną lub konsultacji i przymiarki sukni ślubnych z projektantem i nieodbycia umówionego spotkania (również ze względy na czas realizacji o którym mowa w punkcie 6.1.2 regulaminu), Klientowi nie przysługuje zwrot za przymiarkę lub konsultacje i przymiarkę jeżeli nie dokona anulowania umówionego terminu na więcej niż 1 (jeden) tydzień przed umówioną wizytą (o którym mowa w punkcie 6.1 regulaminu).
6.1.3 W przypadku rezygnacji Klienta z przymiarki lub konsultacji i przymiarki w trakcie trwającego umówionego spotkania przymiarki lub konsultacji i przymiarki, Klientowi nie przysługuje zwrot za przymiarkę lub konsultacje i przymiarkę, jeżeli nie dokona anulowania umówionego terminu na więcej niż 1 (jeden) tydzień przed umówioną wizytą (o którym mowa w punkcie 6.1 regulaminu).
6.1.4 Anulowania, rezygnacji lub zmiany terminu przymiarki lub konsultacji i przymiarki można dokonać tylko i wyłącznie drogą email, wysyłając wiadomość meilową na adres info@tomsebastien.pl lub info@tomsebastien.com. Wszelkie inne metody anulowania, rezygnacji lub zmiany terminu przymiarki lub konsultacji i przymiarki, tj. m.in. w formie ustnej, telefonicznej, oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych (tj. Facebooka, Instagrama, TikToka, Pinteresta i inne social media), jest równoznacznie z brakiem kontaktu Klienta w celu anulowania, rezygnacji lub zmiany terminu przymiarki lub konsultacji i przymiarki w terminie jak w punkcie 6.1 regulaminu.

6.2 Koszt przymiarki oraz konsultacji i przymiarki nie podlega zwrotowi jeżeli Klient zrezygnuje z przymiarki lub konsultacji i przymiarki na 1 (jeden) tydzień (i mniej niż jeden tydzień) przed umówioną wizytą.

6.3 W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego terminu przymiarki oraz konsultacji i przymiarki na więcej niż 1 (jeden) tydzień przed umówioną wizytą w Atelier Sprzedawca/Usługodawca dokona zwrotu Klientowi wpłaconej kwoty za przymiarkę lub konsultację i przymiarkę w terminie 30 dni kalendarzowych liczone od momentu otrzymania wypełnionego i podpisanego formularza rezygnacji. Formularz rezygnacji może być dostarczony drogą pocztową, osobiście, ewentualnie elektroniczne jeżeli jest podpisany profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym. Skan oraz zdjęcie wypełnionego formularza rezygnacji niepodpisany profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym nie stanowi dokumentu do zwrotu wpłaconej kwoty.

6.4 W przypadku naruszenie któregokolwiek z punktów niniejszego regulaminu, Usługodawca/Sprzedawca może dokonać anulowania zarezerwowanego terminu przymiarki oraz konsultacji i przymiarki w każdej chwili informując drogą email Klienta o anulowaniu zarezerwowanego terminu przymiarki lub terminu konsultacji i przymiarki, a wpłacona kwota za przymiarkę lub konsultację i przymiarkę Usłogodawca/Sprzedawca zwróci Klientowi:
6.4.1 W gotówce, jeżeli Klient dokonał płatność gotówką;
6.4.2 Na kartę którą Klient dokonał płatności za przymiarkę lub konsultację i przymiarkę.

7. REKLAMACJE

7.1 Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem systemu rezerwacji Usługobiorca może składać za pośrednictwem:
7.1.1 Pisemnie na adres Atelier TOM SÉBASTIEN, Al. Jana Pawła II 36, 00-141 Warszawa;
7.1.2 W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@tomsebastien.pl lub info@tomsebastien.com, opatrzone podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym (za pośrednictwem profilu ePUAP lub profilu zaufanego).
7.1.3 Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, żądania Usługobiorcy, danych kontaktowych składającego reklamację w celu ułatwienia i przyspieszenia reklamacji przez Usługodawcę. Niniejsze wymogi mają charakter zalecenia i nie wpływają na skuteczność postępowania reklamacyjnego.
7.1.4 Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

7.2 W przypadku, gdy informacje podane w reklamacji wymagałyby uzupełnienie, Sprzedawca/Usługodawca przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Klienta o ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie na rozpatrzenie reklamacji. W takim wypadku termin, o którym mowa w pkt. 7.1.4 regulaminu biegnie od momentu otrzymania uzupełnionej reklamacji przez Usługodawcę.

8. OBOWIĄZKI KLIENTA

8.1 W związku z korzystaniem z usługi, Klient zobowiązany jest do:
8.1.1 przestrzegania wszystkich postanowieni regulaminu;
8.1.2 przestrzegania wszelkich przepisów prawa i dobrych obyczajów;
8.1.3 prawidłowego określenia danych Klienta, w tym w szczególności wymaganych w trakcie rezerwacji;
8.1.4 niezwłocznego informowania Sprzedawcy/Usługodawcy o wszelkich ewentualnych naruszeniach bezpieczeństwa i problemach związanych z funkcjonowaniem lub korzystaniem z usługi;
8.1.5 nieprowadzenia jakichkolwiek działań zagrażających bezpieczeństwu systemu rezerwacji lub systemów komputerowych osób trzecich;
8.1.6 niewykorzystywania systemu rezerwacji bezpośrednio lub pośrednio do prowadzenia jakichkolwiek działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami zasadami korzystania z Internetu, lub naruszających prawa osób trzecich.

9. OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I SPRZEDAWCY

9.1 W związku ze świadczeniem usługi opisanej w niniejszym regulaminie, Usługodawca/Sprzedawca zobowiązany jest do:
9.1.1 przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu;
9.1.2 świadczenia usługi z należytą starannością.

9.2 W przypadku wystąpienia nieplanowanego braku dostępu do usługi lub wskutek awarii uniemożliwiającej jej realizację, Usługodawca/Sprzedawca zobowiązany będzie do podjęcia z należytą starannością działań zmierzających do przywrócenia funkcjonalności systemu rezerwacji. Usługodawca/sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za brak możliwości korzystania przez Klienta z systemu rezerwacji oraz jakiejkolwiek szkody Klienta spowodowanej brakiem dostępu do systemu rezerwacji, awarią łączy telekomunikacyjnych.

9.3 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępnych w systemie rezerwacji terminów przymiarek oraz terminów konsultacji i przymiarek.

9.4 Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania adresu poczty elektronicznej Klienta, który narusza postanowienia niniejszego regulaminu lub przepisy prawa.

9.5 Usługodawca/Sprzedawca nie gwarantuje nieprzerwanego świadczenia usługi systemu. W szczególności Usługodawca/Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwę w świadczeniu usługi oraz działalności systemu rezerwacji spowodowanej przyczynami technicznymi, konserwacji wobec systemu oraz leżącymi po stornie Klienta lub podmiotu trzeciego.

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

10.1 Usługodawca/Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usługi wynikającej z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemu rezerwacji będącego poza wpływem Usługodawcy/Sprzedawcy.

10.2 Usługodawca/Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z systemu rezerwacji wynikający z błędów przy dokonaniu rezerwacji oraz wpisywania błędnych danych przez Klienta.

10.3 Klient ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność na zasadach ryzyka za wszelkie skutki oraz szkody powstałe po stronie Klienta, Usługodawcy/Sprzedawcy lub innej osoby, związane lub wynikające z następujących zdarzeń:
10.3.1 naruszenia przez Klienta jakiegokolwiek postanowienia regulaminu;
10.3.2 niewłaściwego korzystania przez Klienta z systemu rezerwacji, w szczególności korzystania z systemu rezerwacji w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem lub instrukcjami przedstawionymi powyżej w ramach regulaminu;
10.3.3 braku zabezpieczenia systemów informatycznych Klienta.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1 Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie internetowej https://tomsebastien.com, https://tomsebastien.pl i obowiązuje wobec rezerwacji terminów przymiarki oraz terminów konsultacji i przymiarki dokonywanych od dnia 11 maja 2020r..

11.2 Usługodawca/Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach niniejszego regulaminu w każdym czasie, w szczególności, Usługodawca/Sprzedawca może dokonać zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku:
11.2.1 konieczności dostosowania regulaminu do obowiązujących przepisów lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść regulaminu;
11.2.2 konieczność dostosowania regulaminu do zaleceń, interpretacji, orzecznictwa, postanowień lub decyzji organów administracyjnych, organów władzy publicznej lub orzeczeń sądowych, mających wpływ na treść niniejszego regulaminu;
11.2.3 rozbudowy lub zmiany funkcjonowania systemu rezerwacji;
11.2.4 wprowadzania nowych usług, zmian zakresu usług lub charakteru usług;
11.2.5 zmiany warunków technicznych świadczonych usług;
11.2.6 zmiany zakresu działalności Usługodawcy/Sprzedawcy.

11.3 W granicach wyznaczonych przez obowiązujące przepisy prawa, nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych postanowień regulaminu.

11.4 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeks cywilny, ustawa o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2020r. (Dz.U.2002.144.1204 z późn. zm.), rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.0.1000 z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.